فایل رایگان اولويت بندي عوامل موثر بر استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS) با استفاده از روش FVIKOR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اولويت بندي عوامل موثر بر استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS) با استفاده از روش FVIKOR :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

مطالعه ی پیش رو با هدف اولویت بندی عوامل موثر بر استفاده از سیستم های اطلاعاتی در سازمان صورت پذیرفت. این تحقیق یک بررسی توصیفی پیمایشی، کاربردی و کمی بود که به صورت مقطعی اجرا شد. جامعه ی آماری آن 159 بنگاه فعال تولیدی استان همدان بود که از میان آنها نمونه ای به تعداد 113 عضو به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از روش میدانی با بهره گیری از ابزار پرسشنامه که روایی و پایایی آن ارزیابی و تایید گردید استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش ویکور در قالب منطق فازی که یکی از روش های تصمیم گیری چندشاخصه است، صورت پذیرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که در میان عوامل پنج گانه ی عوامل مدیریتی عوامل انسانی، عوامل سازمانی، عوامل اقتصادی و عوامل فنی، عوامل مدیریتی دارای وزن، اهمیت و اولویت بالاتری است.

لینک کمکی