فایل رایگان بررسي ارتباط مسئوليت اجتماعي با ايجاد مزيت رقابتي شرکت گاز پارسيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ارتباط مسئوليت اجتماعي با ايجاد مزيت رقابتي شرکت گاز پارسيان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق فایل رایگان بررسي ارتباط مسئوليت اجتماعي با ايجاد مزيت رقابتي شرکت گاز پارسيان می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه 500 نفر از مدیران، کارکنان و کارمندان شرکت گاز پارسیان بوده است در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی برای تعیین نمونه مورد نظر استفاده گردید که بر اساس جدول مورگان 217 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. در این پژوهش از دو پرسشنامه پرسشنامه استاندارد مسئولیت های اجتماعی حیدرزاده، و پرسشنامه استاندارد مزیت رقابتی حسینی استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 0/894 و 0/957 بدست آمد. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و جهت رتبه بندی فرضیات از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد بین مسئولیت اجتماعی با ایجاد مزیت رقابتی شرکت گاز پارسیان رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی