فایل رایگان بررسي تاثير ابعاد سيستم هاي اطلاعاتي مديريت بر کيفيت ارتباطات سازماني (مورد مطالعه: شعب بانک تجارت استان همدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير ابعاد سيستم هاي اطلاعاتي مديريت بر کيفيت ارتباطات سازماني (مورد مطالعه: شعب بانک تجارت استان همدان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف حصول شناخت نسبت به نقش ابعاد سیستم های اطلاعاتی در کیفیت ارتباطات سازمانی اجرا شد. بررسی حاضر، یک تحقیق کمی، کاربردی، توصیفی پیمایشی و مقطعی است. جامعه ی آماری آن کارکنان شعب بانک تجارت در سطح استان همدان به تعداد 344 نفر بودند که نمونه ای به تعداد 186 عضو از میان آنها به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد. روش گردآوری داده ها در این بررسی میدانی و ابزار آن پرسشنامه بود. جهت تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی چندگانه بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که ابعاد سیستم های اطلاعاتی بر کیفیت ارتباطات سازمانی تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی