فایل رایگان بررسي تاثير بکارگيري سيستم هاي اطلاعاتي بر چابکي سازماني (مورد مطالعه: شهرداري هاي سيرجان )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير بکارگيري سيستم هاي اطلاعاتي بر چابکي سازماني (مورد مطالعه: شهرداري هاي سيرجان ) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر بکارگیری سیستم های اطلاعاتی بر چابکی سازمانی در شهرداری های سیرجان بوده است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان سازمانهای یاد شده بالا که تعداد آن ها در سال 1397 به 1206 نفر بالغ گردیده است.از جامعه آماری مزبور بر اساس جدول کرجسی ومورگان (1970)، نمونه ای به حجم292نفر تعیین گردیده است که به روش تصادفی طبقاتی و به شیوه سهمیه ای متناسب، سهم هر واحد ونیز کارکنان مربوطه مشخص شده است.ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه استاندارد بوده است.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری ونرم افزارLisrel انجام گرفته است.بکارگیری سیستم های اطلاعاتی(و ابعادآن) بر چابکی سازمانی تاثیر مستقیم و معناداری دارد.

لینک کمکی