فایل رایگان بررسي تاثير گرايش بازار، قابليت کسب و کارالکترونيک برنوآوري پايدار با نقش ميانجي مزيت رقابتي (مطالعه موردي شرکت هاي صنايع غذايي استان خراسان شمالي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير گرايش بازار، قابليت کسب و کارالکترونيک برنوآوري پايدار با نقش ميانجي مزيت رقابتي (مطالعه موردي شرکت هاي صنايع غذايي استان خراسان شمالي) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر گرایش بازار، قابلیت کسب و کارالکترونیک برنوآوری پایدار با نقش میانجی مزیت رقابتی انجام شده است.روش تحقیق توصیفی - پیمایشی که جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه مدیران شرکت های متوسط و کوچک شهرک های صنعتی شهرستان بجنورد به تعداد 230 نفر می باشد که تعداد 144 نفر بر اساس جدول مورگان (1972)،به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری این پژوهش در بخش پیمایش،پرسشنامه و در مطالعات کتابخانه ای فیش برداری می باشد. درتحقیق حاضر از پرسشنامه برگرفته از تحقیق کمبوج(2017) استفاده شد. گردید. در این پژوهش پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ، اطلاعات، جهت تجزیه و تحلیل، آزمون فرضیات تحقیق از روش مدل ساختاری با نرم افزارLISREL نسخه 8/8 استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان داد گرایش بازار، قابلیت کسب و کارالکترونیک برنوآوری پایدار با نقش میانجی مزیت رقابتی تاثیر معناداری دارد

لینک کمکی