فایل رایگان بررسي رابطه بين کار شيفتگي و ارتقاء شغلي کارکنان شرکت صنعتي و معدني گل گهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين کار شيفتگي و ارتقاء شغلي کارکنان شرکت صنعتي و معدني گل گهر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق فایل رایگان بررسي رابطه بين کار شيفتگي و ارتقاء شغلي کارکنان شرکت صنعتي و معدني گل گهر انجام شده است. این تحقیق از لحاظ هدف و شیوه از نوع کاربردی بوده است. جامعه آماری این پژوهش 1500 نفر از کارکنان شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان بوده است که با توجه به جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 280 نفر برآورد شده است. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه کار شیفتگی اسپنس و رابینز (1992) و ارتقاء شغلی کونگ و همکاران (2011) نشات گرفته شده است. در این پژوهش رابطه کار شیفتگی و ارتقاء شغلی از طریق ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و آزمون رگرسیون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون از طریق ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان داد بین کار شیفتگی و ارتقاء شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی