فایل رایگان بررسي رابطه بين هوش عاطفي کارکنان و بالندگي سازماني (مورد مطالعه: شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سرباز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين هوش عاطفي کارکنان و بالندگي سازماني (مورد مطالعه: شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سرباز) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین هوش عاطفی کارکنان و بالندگی سازمانی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرباز بوده است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان سازمان یاد شده بالا که تعداد آن ها در سال 1397 به 511 نفر بالغ گردیده است. از جامعه آماری مزبور بر اساس جدول کرجسی ومورگان (1970)، نمونه ای به حجم 220 نفر تعیین گردیده است که به روش تصادفی طبقاتی و به شیوه سهمیه ای متناسب، سهم هر واحد ونیز کارکنان مربوطه مشخص شده است. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه استاندارد بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین هوش عاطفی (ونیز ابعاد آن) با بالندگی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.در خاتمه، به منظور بهبود هوش عاطفی و ارتقای بالندگی سازمانی، پیشنهادهای سازنده ای به مسئولین مربوطه ارائه گردیده است.

لینک کمکی