فایل رایگان بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان لردگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان لردگان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه می باشد. گروه نمونه این پژوهش شامل67 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر لردگان با روش نمونه گیری تصادفی دردسترس انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه های معتبر دراین زمینه استفاده شد.تحلیل داده ها به روش توصیفی و استنباطی شامل آزمون های معتبر و سایر آزمون های مرتبط انجام شد .نتایج نشان داد: بین هوش هیجانی و مهارت های اجتماعی شرکت کنندگان در تحقیق رابطه معنادار وجود ندارد.بین خود آگاهی و مهارت های اجتماعی شرکت کنندگان در تحقیق رابطه معنادار وجود ندارد.بین خود مدیریتی و مهارت های اجتماعی شرکت کنندگان در تحقیق رابطه معنادار وجود ندارد. بین آگاهی اجتماعی و مهارت های اجتماعی شرکت کنندگان در تحقیق رابطه معنادار وجود ندارد.

لینک کمکی