فایل رایگان بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و موفقيت سازماني ( مورد مطالعه: منطقه ويژه اقتصادي سيرجان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و موفقيت سازماني ( مورد مطالعه: منطقه ويژه اقتصادي سيرجان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با موفقیت سازمانی در کسب وکارهای کوچک و متوسط منطقه ویژه اقتصادی سیرجان می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل همه کارکنان شرکت های کوچک و متوسط منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در سال 1398 به تعداد 721 نفر بوده است. از این تعداد 251 نفر به شیوه طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه استاندارد بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به طور کلی بین یادگیری سازمانی با موفقیت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.در خاتمه، به منظور بهبود یادگیری سازمانی و موفقیت سازمانی ، پیشنهادهای سازنده ای به مسئولین مربوطه ارائه گردیده است.

لینک کمکی