فایل رایگان بررسي نقش ابعاد سيستم هاي اطلاعات مديريت در دانش و آگاهي کارکنان و اينرسي سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش ابعاد سيستم هاي اطلاعات مديريت در دانش و آگاهي کارکنان و اينرسي سازمان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مطالعه ی پیش رو با هدف حصول شناخت نسبت به نقش ابعاد سیستم های اطلاعاتی در دانش و آگاهی کارکنان و اینرسی سازمانی اجرا شد. این بررسی به لحاظ هدف کاربردی، از منظراستراتژی اجرا توصیفی پیمایشی، از نظر رویکرد کمی و با توجه به بعد زمان مقطعی به شمار می رود. روش گردآوری داده ها در این بررسی میدانی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. جامعه ی آماری مورد مطالعه کارکنان شعب بانک ملی استان همدان به تعداد 544 نفر بوده است که نمونه ای به تعداد 382 نفر از میان آنها به شیوه ی تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از مدلسازی مسیری ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی بهره گرفته شد. این روش با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس قابل اجرا است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ابعاد سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر دانش و آگاهی کارکنان و نیز اینرسی سازمانی تاثیر معناداری دارد. همچنین تاثیر مثبت، مستقیم و معناداری از سوی اینرسی سازمانی بر دانش و آگاهی کارکنان مشاهده شد.

لینک کمکی