فایل رایگان بررسي نقش فن آوري اطلاعات بر مديريت زنجيره تامين در شرکت صنايع استيل البرز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش فن آوري اطلاعات بر مديريت زنجيره تامين در شرکت صنايع استيل البرز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش فایل رایگان بررسي نقش فن آوري اطلاعات بر مديريت زنجيره تامين در شرکت صنايع استيل البرز است. روش پژوهش حاضر، روش توصیفی از نوع پیمایشی و از منظر هدف کاربردی می-باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل کارکنان شرکت صنایع استیل البرز به تعداد 250 نفر می باشد. روش نمونه گیری احتمالی از نوع تصادفی ساده و بر مبنای جدول مورگان و فرمول کوکران، 148 نفر از کارکنان شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. ابزار پژوهش در این تحقیق، شامل دو پرسش نامه استاندارد فناوری اطلاعات در سازمان و پرسش نامه استاندارد مدیریت زنجیره تامین در سازمان بوده است. روایی پرسش نامه های مذکور، بصورت روایی منطقی از نوع محتوایی بر مبنای دیدگاه خبرگان انجام شد. پایایی آنان نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه فناوری اطلاعات، 0/888 و پرسش نامه مدیریت زنجیره تامین، 0/915 مورد ارزیابی و محاسبه گردید که بیانگر پایایی مطلوب پرسش نامه تحقیق می باشد. در این پژوهش، از روش تحلیل رگرسیون جهت تحلیل فرضیات پژوهش و از آنالیز واریانس با اندازه های مکرر جهت رتبه بندی متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان داد که فن آوری اطلاعات در سازمان بر مدیریت زنجیره تامین در شرکت صنایع استیل البرز تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

لینک کمکی