فایل رایگان بررسي نقش قابليت هاي فناوري اطلاعات در اثربخشي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (مطالعه ي موردي: شعب بانکي ملي استان همدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش قابليت هاي فناوري اطلاعات در اثربخشي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (مطالعه ي موردي: شعب بانکي ملي استان همدان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

مطالعه ی حاضر با هدف بررسی نقش قابلیت های فناوری اطلاعات در اثربخشی سیستم های اطلاعاتی صورت پذیرفت. این تحقیق یک مطالعه ی توصیفی پیمایشی، کمی، کاربردی و مقطعی بود. جامعه ی آماری آن کارکنان شعب بانک ملی استان همدان به تعداد 547 نفر بود که نمونه ای به تعداد 384 نفر به روش تصادفی طبقه یا با انتساب متناسب از میان آنها انتخاب شد. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی مسیری ساختاری مبتنی برحداقل مربعات جزئی با به کار گیری نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته های این تحقیق موید تاثیر معنادار قابلیت های فناوری اطلاعات ب اثربخشی سیستم های اطلاعاتی مدیریت هستند. همچنین بافته ها وجود تاثیر معنادار از جانب مولفه های قابلیت های فناور ی اطلاعات بر اثربخشی سیستم های اطلاعاتی را تایید می کند.

لینک کمکی