فایل رایگان بکارگيري نظريه رابطه خاکستري براي رتبه بندي شرکت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بکارگيري نظريه رابطه خاکستري براي رتبه بندي شرکت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 78

چکیده مقاله:

در محیط رقابتی کنونی که یکی از مشخصه های بارز آن کمیابی منابع است، مدیریت و ارزیابی عملکرد، نقشی حیاتی برای سازمان ایفا می کند. در راستای دست یابی به اهداف نهایی سازمان، ارزیابی عملکرد امکانی را فراهم می سازد تا سازمان ها بتوانند برنامه های گذشته و استراتژی های اجرا شده را با طرح استراتژی های آینده و اهداف عملکردی کارکنان مقایسه کنند.از آنجا که تعداد زیادی از شرکت های فعال در صنایع گوناگون کشور در سازمان بورس اوراق بهادار تهران عضویت داشته و بسیاری نیز فعالیت های کسب و کار خود را از این طریق دنبال می کنند، مساله تحقیق حاضر مقایسه جایگاه عملکردی این شرکت ها در قبال یکدیگر و جستجوی شرکت های دارای بهترین رتبه عملکردی در صنایع مربوطه می باشد.لذا در این مطالعه پس از بهره گیری از نظرات خبرگان حوزه مالی و بورس کشور و با مروری بر ادبیات مشابه، ضمن ارائه یک ساختار سلسله مراتبی متشکل از معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر حسابداری و ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش و همچنین معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر حاکمیت شرکتی برای ارزیابی شرکت های فعال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از فنون تصمیم گیری چند معیاره بهره گرفته شده است. به این ترتیب که برای تعیین وزن معیارها و زیرمعیارهای مدل از تکنیک آنتروپی شانون خاکستری و برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت ها در هر صنعت در فاصله زمانی 1396-1397، رویکرد تحلیل رابطه ای خاکستری بکار رفته است.یافته های این پژوهش بیانگر تفاوت در میزان درجه اهمیت زیر معیارهای مورد استفاده برای هر یک از صنایع 14 گانه مورد بررسی و همچنین اهمیت بالاتر زیر معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش یا همان معیارهای نوین در موضوع مربوطه و نیز تعیین شرکت های دارای بهترین رتبه عملکردی در صنایع مربوطه می باشد. نتایج این تحقیق برای سازمانها می تواند جهت ارتقا سطح عملکرد ی و همچنین بهبود راهکارهای ارزیابی عملکرد برای دستیابی به یک رویکرد مناسب و منطبق با واقعیت های وجودی دنیای گسترده کسب و کار ارائه شده و برای استقرار یک نظام ارزیابی عملکرد مناسب برای شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، مورد توجه قرار گیرد.

لینک کمکی