فایل رایگان پيش بيني ريسک ابتلا به بيماري هاي قلبي و عروقي بر اساس شاخص توده بدني و سابقه ابتلا به فشارخون با استفاده از روش رگرسيون لجستيک (در مراجعه کنندگان کلينيک سلامت بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد ديماه سال 1397)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني ريسک ابتلا به بيماري هاي قلبي و عروقي بر اساس شاخص توده بدني و سابقه ابتلا به فشارخون با استفاده از روش رگرسيون لجستيک (در مراجعه کنندگان کلينيک سلامت بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد ديماه سال 1397) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین نمادهای پیشرفت هر کشوری، بهبود شاخصهای مربوط به سلامت بوده و از بهترین و منطقی ترین راه های ارتقای سطح سلامت، پیشگیری از بیماری است. اولین، موثرترین و کم هزینه ترین پیشگیری در سطح اول اتفاق می افتد که طی آن آحاد جامعه با داشتن سبک زندگی مروج سلامت و با تاکید و توجه به تغذیه مناسب، ورزش و فعالیت کافی و نظایر آن از ابتلا به بیماری در امان می مانند در این مطالعه به گردآوری، پردازش و تحلیل داده های مربوط به مهمترین عوامل خطر بیماری قلبی عروقی شامل فشارخون بالا و اضافه وزن و چاقی درافراد بالای 30 سال مراجعه کننده به کلینیک سلامت بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد در دی ماه 1397 پرداخته شده است. مواد و روش ها: در طرح بررسی وضعیت سلامت و بیماری در جمعیت مراجعه کننده به کلینیک سلامت بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد 195 نفر درطی مدت زمان 5 روز و در دو شیفت صبح و عصر با کمک تیمی متشکل از 18 پرستار و 14 دانشجوی پرستاری مورد معاینه کامل بالینی قرار گرفتند از جمله این معاینه ها اندازه گیری فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در دو وضعیت نشسته و خوابیده ، BMI ،WHR هر بیمار است و سایر اطلاعات اعم از سن، جنس، سابقه ابتلا به بیماری های زمینه ای، سابقه درمان پرفشاری خون و... از طریق پرسش نامه گردآوری شد. فشار خون با فشارسنج عقربه ای مارک ریشتر اندازه گیری و داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی (درصد فراوانی، میانگین ....مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در نهایت با استفاده از نرم افزار R سه مدل رگرسیون لجستیک که پیش بینی کننده خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی در مراجعه کنندگان به کلینیک سلامت بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد برازش گردیده وبر اساس مقادیر دقتaccuracy و سطح زیر نمودار roc مدل مناسب انتخاب گردیده است میزان اهمیت هر یک از فاکتورهای اصلی در مدل برازش شده براساس مقادیرp-value و z-value مورد سنجش قرار گرفته است.یافته ها: سه مدل رگرسیونی برای تحلیل موضوع طراحی و با استفاده از نرم افزار R مورد تحلیل قرار گرفت و براساس مقادیر دقت و قدرت یکی از مدل ها به عنوان مدل منتخب در پیش بینی بیماری های قلبی و عروقی تعیین شد. نتیجه گیری: با توجه به ملاک های دقت و قدرت پیش بینی و نیز با در نظر گرفتن سطح زیر منحنی ROC تقریبا 87 درصدکه توانسته است دقت کلی آزمون را برای تشخیص بیماری های قلبی در حد خوبی انجام دهد،می توان بیان داشت که رگرسیون لجستیک مدل مناسبی برای پیش بینی بیماری های قلبی است.

لینک کمکی