فایل رایگان تاثير عوامل موثر در اثربخشي پياده سازي مديريت دانش بر عملکردخدمات مشتريان فعال در شرکت نفت فلات قاره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير عوامل موثر در اثربخشي پياده سازي مديريت دانش بر عملکردخدمات مشتريان فعال در شرکت نفت فلات قاره :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

بهبود توانمندی رقابتی شرکت ها در گرو استفاده صحیح از سرمایه های نامشهود از جمله مدیریت دانش است. استفاده کارآ و مزیت ساز مدیریت دانش در گرو پیاده سازی صحیح آن در شرکت ها است. در همین راستا هدف اصلی این پژوهش تاثیر عوامل موثر در اثربخشی پیاده سازی مدیریت دانش بر عملکردخدمات مشتریان بوده است. روش پژوهش این تحقیق جزء تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان و مدیران شرکت فلات قاره می باشد. حجم جامعه آماری در این شرکت برابر با 515 نفر بوده است. برای تعیین حجم نمونه، از جدول مورگان-کرجسی استفاده شده است و حجم نمونه برابر با 220 نفر است. برای انتخاب اعضای نمونه تحقیقاتی محقق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده نموده است. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش محقق از پرسشنامه استاندارد استفاده نموده است، تعداد گویه های این پرسشنامه برابر با 44 گویه است. برای تایید پرسشنامه روایی آن را با استفاده از نظر خبرگان و همچنین پایایی آن را نیز به وسیله آلفای کرونباخ به تایید رسانده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در این پژوهش از نرم افزار AMOS که از جمله نرم افزارهای نسل نخست معادلات ساختاری است استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که عامل سازمانی و بیرونی ( فشار رقابتی) بر پیاده سازی مدیریت دانش تاثیرگذار هستند اما عامل نوآوری در فناوری نقشی در پیاده سازی مدیریت دانش نداشته است. همچنین پیاده سازی مدیریت دانش بر عملکردخدمات مشتریان تاثیر مثبتی دارد.

لینک کمکی