فایل رایگان تاثير کيفيت اطلاعات وکيفيت سيستم بر قصد ادامه ي استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير کيفيت اطلاعات وکيفيت سيستم بر قصد ادامه ي استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مطالعه ی در دست با هدف بررسی نقش کیفیت سیستم و اطلاعات در قصد ادامه ی استفاده ی کاربران از سیستم های اطلاعاتی در میان دانشجویان دانشگاه نهاوند اجرا شد. این تحقیق یک مطالعه ی کاربردی با رویکرد کمی است که از نظر ماهیت اجرا یک پژوهش توصیفی پیمایشی به شمار می رود و از بعد زمان تحقیقی مقطعی است. جامعه ی آماری آن دانشجویان دانشگاه نهاوند به تعداد 700 نفر بودند که نمونه ای به تعداد 248 عضو از میان آنها برگزیده شد. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی مسیری ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که کیفیت سیستم و کیفیت اطلاعات بر قصد ادامه ی استفاده ی دانشجویان از سیستم اطلاعاتی تحت وب دانشگاه تاثیر معناداری دارد. همچنین شواهد نشان می دهند که کیفیت اطلاعات بر کیفیت سیستم تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی