فایل رایگان شناسايي ريسک هاي موثر بر عملکرد شرکت هاي دانش-محور به کمک رويکرد معادلات ساختاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي ريسک هاي موثر بر عملکرد شرکت هاي دانش-محور به کمک رويکرد معادلات ساختاري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این تحقیق به کمک یک بررسی تجربی، عوامل ریسک برای ارزیابی عملکرد شرکت های دانش -محور شناسایی می شود. هدف از تحقیق، شناسایی عوامل ریسک تاثیرگذار بر عملکرد شرکت های دانش محور است. به عنوان پژوهش از نوع کاربردی، اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری شامل تمام مدیران و کارشناسان در مجموعه ای از شرکت های دانش-محور در تهران است. با استفاده از جدول مورگان، اندازه نمونه برابر با 181 در نظر گرفته شد. با بررسی ادبیات تحقیق، یک مدل مفهومی ارائه و پرسشنامه جامعه آماری شامل 7 معیار عملکرد برای ارزیابی شرکت ها ارائه گردید. همچنین 6 عامل ریسک شامل ریسک سیاسی، ریسک قوانین و مقررات، ریسک منابع انسانی، ریسک عملیاتی، ریسک صنعت، و ریسک مدیریت شناسایی و اندازه گیری شد. روایی و پایایی پرسشنامه نیز مورد تائید قرار گرفت. در نهایت، اطلاعات به دست آمده با استفاده از مدل معادلات ساختاری (SEM) و از طریق نرم افزار LISREL و SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج این تحلیل نشان می دهد که تاثیرگذاری ریسک های شناسایی شده بر عملکرد شرکت های دانش -محور معنادار است.

لینک کمکی