فایل رایگان شناسايي عوامل کليدي موفقيت در مديريت زنجيره تامين پايدار به روش مدل سازي تفسيري ساختاري (صنعت نفت و گاز کشور)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي عوامل کليدي موفقيت در مديريت زنجيره تامين پايدار به روش مدل سازي تفسيري ساختاري (صنعت نفت و گاز کشور) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

زنجیره تامین پایدار، سیستمی مرتبط با فعالیت های تجاری از طریق چرخه عمر محصولات است که برای افراد ذینفع ارزش آفرینی کرده، موفقیت تجاری آتی را فراهم ساخته و رفاه افراد و سلامت محیط زیست را بهبود می بخشد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه یک مدل مربوط به عوامل کلیدی موفقیت به جهت اجرای سیستم زنجیره تامین پایدار در صنایع نفت و گاز بود؛ در راستای این هدف کلی، شناسایی مهم ترین عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت زنجیره تامین پایدار و تبیین الگوی مدل ساختاری سلسله مراتبی مربوط به عوامل کلیدی موفقیت به جهت اجرای سیستم زنجیره تامین پایدار در صنایع نفت و گاز مدنظر قرار گرفت. برای این منظور شناسایی و تفسیر روابط بین عوامل در سه گام انجام گردید. از همین رو ابتدا مهم ترین عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت نفت و گاز با استفاده از ادبیات تحقیق و نظر خبرگان شناسایی شد. سپس بر اساس عوامل شناسایی شده با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری یک مدل ارایه گردید. در مرحله پیاده سازی مدل، از روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی استفاده می شود که در مرحله اجرای مدل سازی ساختاری تفسیری از روش پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. در بخش مدل سازی ساختاری تفسیری، جامعه آماری تحقیق، متخصصان دانشگاهی، مدیران ارشد، کارشناسان و صاحب نظران در حوزه مدیریت لجستیک و زنجیره تامین و فعال در حوزه صنعت نفت و گاز و جمعا شامل 12 نفر بودند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شده و تمام جامعه در دسترس به عنوان نمونه لحاظ گردیدند. تحلیل پرسشنامه جمع آوری شده نیز به وسیله نرم افزارهای SPSS, super decision و Excel صورت پذیرفت. طبق نتایج مشخص شد که بر طبق الگوی حاصل شده از مدل سازی ساختاری تفسیری مهمترین عامل عوامل قانونی می باشد.

لینک کمکی