فایل رایگان شناسايي و اولويت بندي موانع استقرار سيستم هاي اطلاعاتي مديريت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي و اولويت بندي موانع استقرار سيستم هاي اطلاعاتي مديريت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

این بررسی با هدف حصول شناخت نسبت به موانع استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت در شعب بانک تجارت استان همدان اجرا شد. مطالعه ی مزبور از نظر هدف کاربردی، به لحاظ رویکرد کمی، از نگاه ماهیت و روش توصیفی پیمایشی و با ملاحظه ی زمان، تحقیقی مقطعی به شمار می رود. جامعه ی آماری آن کل کارکنان شعب بانک تجارت در استان همدان به تعداد 344 نفر بوده که نمونه ای به حجم 186 عضو از میان آنها به شیوه ی تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. روش گردآوری داده های آن میدانی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. برای تحلیل داده های گردآوری شده از روش تصمیم گیری چندشاخصه ی تاپسیس استفاده شد. یافته های این تحقیق نشان می دهند که از میان موانع مدیریتی، انسانی، فنی و سایر موانع، موانع مدیریتی اولویت اول را دارد.

لینک کمکی