فایل رایگان کاربرد مدلسازي پويايي هاي سيستم در بهبود زمانبندي پروژه توسعه محصول جديد از طريق تکنيک فشرده سازي زمان (روش رديابي سريع)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاربرد مدلسازي پويايي هاي سيستم در بهبود زمانبندي پروژه توسعه محصول جديد از طريق تکنيک فشرده سازي زمان (روش رديابي سريع) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

پروژه ها در هر جایی که از برنامه زمانی خارج شده اند، هزینه های بالاتری ایجاد کرده و رضایت مندی مشتری را کسب نمی کنند، حتی با وجود این که روش مدیریت پروژه نیز استفاده می شود. خروجی ها را می توان از طریق مدل سازی سیستم های پویای پروژه های قبلی پیش بینی کرد. خصوصا وقتی که به مرحله زمان بندی می رسد، همه چیز خارج از کنترل به نظر می رسد، حتی در بعضی مواردی که برای لحظه لحظه پروژه برنامه ریزی شده باشد. این مطالعه شبیه سازی انجام شده توسط مدل سیستم پویای پروژه توسعه محصول جدید را با شبیه سازی مدل پیشنهادی که از روش فشرده سازی استفاده کرده، مقایسه می کند. در مدل استفاده شده، وقتی سطحی از فشار برنامه حاصل شود، به عنوان یک عامل، نیروی کار در فعالیت های موازی را زیاد می کند تا زمان کل پروژه را کم کند. این مدل مقدار منابع موقتی اضافی در طول اجرای فعالیت های اشتراکی را پیش بینی کرده و در نتیجه زمان اجرای پروژه را، از 36 ماه به 32 ماه، کم می کند.

لینک کمکی