فایل رایگان مقايسه کيفيت طراحي وب سايت هاي خبري با استفاده از تکنيک پرومته فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه کيفيت طراحي وب سايت هاي خبري با استفاده از تکنيک پرومته فازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

سنجش موثر و تجزیه و تحلیل دقیق کیفیت وب سایت های خبری، نخستین گام ضروری برای ارتقای عملکرد آنها و خبرگزاری ها و در نتیجه بهبود شیوه های خبررسانی در این مراکز است. همچنین کیفیت وب سایت های خبری نقش مهمی را در مدت زمان ماندگاری و افزایش انگیزه بازدیدکنندگان ایفا می کند. از این رو وب سایت های خبری تلاش می کنند با بهبود کیفیت طراحی خود، از این مزیت رقابتی برخوردار شوند. این مقاله به فایل رایگان مقايسه کيفيت طراحي وب سايت هاي خبري با استفاده از تکنيک پرومته فازي می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش 60 نفر از خبرگان هستند که سابقه فعالیت در عرصه مدیریت رسانه و وب سایت های خبری را دارا می باشند.در پژوهش حاضر ، با نظرخواهی از خبرگان در قالب پرسشنامه اول، مجموعه ای از معیارهای کلیدی موثر بر کیفیت طراحی وب سایت های خبری که شامل معیارهای فنی و سیستمی، طراحی و گرافیکی، محتوا، خدمات خبری و مدیریت اجرایی می باشد که هر کدام شامل زیر معیارهایی هستند، شناسایی میشود. در ادامه، به کمک پرسشنامه دوم به مقایسه کیفیت طراحی وب سایت های خبری منتخب(5 وب سایت ایرانی که رتبه الکسای بالایی دارند) از طریق معیارهای احصاء شده بوسیله تکنیک پرومته فازی پرداخته می شود. نتیجه مقایسه و رتبه بندی کیفیت طراحی وب سایت های خبری از طریق معیارهای احصاء شده با استفاده از تکنیک پرومته فازی حاکی از این است که خبرگزاری فارس اولین رتبه و خبرگزاری ایرنا پنجمین رتبه را به خود اختصاص داده است.

لینک کمکی