فایل رایگان بارز سازي اکسيد آهن در برگه هاي 1/100000 دهدز و اردل با استفاده از داده هاي ماهواره اي +ETM و به کمک روش هاي SAM,Supervised ClassificationوM-Ratio

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بارز سازي اکسيد آهن در برگه هاي 1/100000 دهدز و اردل با استفاده از داده هاي ماهواره اي +ETM و به کمک روش هاي SAM,Supervised ClassificationوM-Ratio :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در این مقاله اکسید های آهن با استفاده از روش های متفاوت مورد استفاده در پردازش تصاویر ماهواره ای شناسایی شده اند.محدوده مورد مطالعه شامل دو ورقه یکصد هزار اردل و دهدز می باشد که در محدوده مختصاتی °50 تا °51 طول جغرافیایی و ´30°31 تا °32 عرض جغرافیایی قرار دارد.در این بررسی تصاویر مولتی اسپکترال ETMبا بکار گیری روش هایSAM ,M-Ratio و روش Classification مورد بررسی قرار گرفته اند.در ابتدا از طریق روش SAM مشابهت بین طیف های کانی ها و سنگ های دارای اکسید آهن مورد بررسی قرار گرفت و سپس از طریق روش M-Ratio کانی های اکسیدی و هیدروکسیدی آهن مشخص گردیدند. در نهایت بمنظور کنترل نتایج بدست آمده تعدادی نقاط در محدوده مورد مطالعه بصورت میدانی انتخاب شدند و از طریق روش Classification خصوصیات طیفی مشابه آنها معیین گردید.بکار بردن این روش ها شاخص های مورد بررسی را بخوبی تفکیک کرده است.تفسیر تصاویر حاصل از پردازش تصاویر ماهواره ای ETM+ با در نظر گرفتن ساختار زمین شناسی منطقه,تطبیق آنها با نقشه های زمین شناسی و بررسی های میدانی, نتایج مطلوبی را نشان می دهد. حاصل این بررسی ها منجر به شناسایی و معرفی نواحی رسوبی و شیلی دارای اکسید آهن شده است.

لینک کمکی