فایل رایگان بررسي اثر آپوپتوزي اسيد آسکوربيک بر رده سلولي سرطان معده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر آپوپتوزي اسيد آسکوربيک بر رده سلولي سرطان معده :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

سرطان معده، شایع ترین سرطان در بین انواع سرطان ها هستند. جهش های ایجاد شده در ژن های وابسته به سرطان و تغییر اکسیداتیو پروتئین ها و آلدئیدهای واکنش پذیر از رخدادهای کلیدی بوده که می توانند مخاطره ی سرطان را افزایش دهند. نقش آنتی اکسیدان ها در پیشگیری و درمان سرطان ها توسط مطالعات بسیاری گزارش شده است. در این مطالعه از سلولهای سرطانی رده ی AGS تهیه شده از انستیتو پاستور استفاده شد. جهت بررسی آپوپتوز و میزان نغییرات حیات ( زنده مانی و مرگ و میر ) سلولهای تیمار شده با غلظتهای مختلف اسید آسکوربیک، از روش MTT استفاده گردید. نتایج به دست آمده از تست MTT نشان دهنده مرگ و میر سلولهای سرطانی در غلظتهای مختلف تیمار بود که با افزایش غلظت تیمار اسیدآسکوربیک میزان مرگ ومیر افزایش و زنده مانی کاهش پیدا کرده بود. میزان IC50 برای اسید آسکوربیک 40g/ml محاسبه گردید. IC50 غلظتی است که در آن نصف سلولها زنده و نصف سلولها مرده می باشند.

لینک کمکی