فایل رایگان بررسي اثرنانوذرات مغناطيسي آهن در توليد تتراسايکلين توسط streptomyces aureofaciens

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثرنانوذرات مغناطيسي آهن در توليد تتراسايکلين توسط streptomyces aureofaciens :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

امروزه یکی از پرکاربردترین و پرمصرفترین آنتی بیوتیک ها خانواده ی تتراسایکلین می باشد.این پژوهش با هدف بهینه سازی محیط کشت تخمیر(medium imorovment) S.aureofaciens و افزایش تولید آنتی بیوتیک کلرتتراسایکلین از طریق افزودن نانوذرات اکسید آهن به روش فرمانتاسیون میکروبی صورت گرفت که با این اقدام احتمال افزایش تولید با مکانیسم اکسیژن رسانی بهینه به سویه مولد و درنتیجه کاهش هزینه های تولید این آنتی بیوتیک برابر کاربرد های صنعتی که مهمترین پارامتر رقابت در بازارهای جهانی، رقابت در عرصه ی قیمت تمام شده آنتی بیوتیک می باشد. به دلیل آنکه اکسیژن جز مهمترین سوبستراهای تخمیر می باشد ، بدین منظور از غلظت های مختلف نانوذرات مغناطیسی آهن مگنتیت Magnetite nano particles (MNPS) (Fe3O4) با هدف اکسیژن رسانی بهینه به سویه مولد S.aureofaciens که به روش همرسوبی تولید شده به میزان 0/1 - 0/02-0/04میکروگرم بر لیتر در محیط کشت تخمیر به عنوان حامل اکسیژن استفاده شده است. برای تولید کلرتتراسایکلین از باکتری رشته ای Streptomyces aureofaciens استفاده شده است که سویه مولد تهیه شده طی پروسه ی اسپورزایی برای مدت 14 روز کشت داده می شود. سپس سوسپانسیون اسپوری تهیه شده به محیط بذردهی تلقیح شده و پس از گذشت زمان این دوره نمونه ی بذردهی به فلاسک های تخمیر اضافه شد و میزان کلرتتراسایکلین تولید شده به روش HPLC و بیواسی(Bio assay) سنجیده شد. با توجه به اثر مثبت نانوذرات اکسید آهن مگنتیت در نقل و انتقال اکسیژن ، و با عنایت به نتایج به دست آمده فرضیه مطرح شده در این پژوهش مبنی بر افزایش بازده تولید تخمیری کلرتتراسایکلین در صورت استفاده از نانوذرات اکسید آهن مگنتیت در محیط کشت تخمیر تائید شده است . نتایج بدست آمده از بچ های متوالی نشانگر این بود که میزان 0/004µg/l نانوذره مگنتیت دارای بالاترین تولیدبوده ،که این میزان 20/46% بیشتر از محیط کشت شاهد (فاقدنانوذره) می باشد

لینک کمکی