فایل رایگان بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و جداسازي و شناسايي ژن هاي مقاوم به تتراسايکلين در استافيلوکوکوس اورئوس هاي جدا شده از حفره بيني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و جداسازي و شناسايي ژن هاي مقاوم به تتراسايکلين در استافيلوکوکوس اورئوس هاي جدا شده از حفره بيني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

استافیلوکوکوس اورئوس یکی از پاتوژن های مهم در ایجاد بیماری و مرگ و میر در ایران و جهان میباشد، همچنین به دلیل شیوع مقاومت به اغلب آنتی بیوتیک های رایج، درمان و مبارزه علیه آن بسیار مشکل شده است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و جداسازی و شناسایی ژن های مقاوم به تتراسایکلین در استافیلوکوکوس اورئوس های جداسازی شده از حفره بینی افراد مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان آمل بوده است. مواد و روش ها : این مطالعه ی توصیفی-مقطعی در سال 1394-1395 بر روی 189 نفر از افراد مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان آمل انجام شد. با استفاده از سوآپ استریل از قسمت های قدامی بینی افراد مورد آزمایش، نمونه برداری به عمل آمد، پس از نمونه گیری، سوآپ به محیط تریپتون سوی براث تلقیح شد، سپس به آزمایشگاه میکروب شناسی منتقل و در انکوباتور 37 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت گرمخانه گذاری شد. سپس از محیط کشت TSB به محیط بلاد آگار منتقل و در آن کشت داده شد. سپس بر روی کلنی های مشکوک رنگ آمیزی گرم، تست کاتالاز، رنگ آمیزی اسپور، آزمون KOH، تست کوآگولاز، تست حساسیت به نووبیوسین، تست هیدرولیز DNA، کشت در محیط مانیتول سالت آگار انجام شد. آنتی بیوگرام تمام سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده که 61 سویه بود در مقابل 17 آنتی بیوتیک به روش انتشار دیسک مطابق با دستورالعمل NCCLS انجام شد. جهت شناسایی ژن tetM و tetK ایجاد کننده مقاومت به تتراسایکلن در نمونه های استافیلوکوکوس اورئوس از روش PCR استفاده شد. نتایج : 61 سویه استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی گردید، همچنین در نتیجه ی این تحقیق مقاومت بسیار بالایی به سفکسیم (100 %)، نالیدیکسیک اسید (100 %)، سفازولین (96/72 %) مشاهده شد و درصد فراوانی ژن tetK 86/9 % و درصد فراوانی برای ژن tetM 50/8 % می باشد و این دو ژن با هم در 6/5 % از نمونه ها یافت گردیدند. بحث و نتیجه گیری : با توجه به افزایش شیوع مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های بررسی شده در این مطالعه، به موازات مصرف بالینی بیش از اندازه و بی رویه این داروها تشخیص سریع و به موقع سویه های مقاوم به منظور انتخاب گزینه های درمانی مناسب و جلوگیری از گسترش مقاومت امری ضروری به نظر می رسد.

لینک کمکی