فایل رایگان بررسي تاثير آنتي بيوتيک هاي رايج با توجه به استاندارد CLSI در سنجش مقاومت و حساسيت ميکروبي سويه هاي کلبسيلا پنومونيه جداسازي شده از بيماران ريوي بستري شده در بيمارستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير آنتي بيوتيک هاي رايج با توجه به استاندارد CLSI در سنجش مقاومت و حساسيت ميکروبي سويه هاي کلبسيلا پنومونيه جداسازي شده از بيماران ريوي بستري شده در بيمارستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف : استفاده از آنتی بیوتیک ها پیشرفت و تحول عظیمی در صنعت دارویی ایجاد کرده، اما تجویز بیش از حد و نابجای آنها منجر به مقاومت باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک های مصرفی گردیده است. لذا به علت مکانیسم های مقاومت میکروب ها، بهتر آن است که جهت تعیین حساسیت سویه های باکتریایی، از روش انتشار دیسک استفاده نمود. هدف از انجام این تحقیق، فایل رایگان بررسي تاثير آنتي بيوتيک هاي رايج با توجه به استاندارد CLSI در سنجش مقاومت و حساسيت ميکروبي سويه هاي کلبسيلا پنومونيه جداسازي شده از بيماران ريوي بستري شده در بيمارستان فوق تخصصی شمال بوده است. مواد و روش ها : مطالعه حاضر از خرداد 1396 لغایت آبان 1396 بر روی 20 ایزوله کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های آزمایشگاهی بیماران مراجعه کننده به بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خصوصی شمال شهرستان آمل انجام گرفت. با انجام تست های تشخیصی بیوشیمیایی و استفاده از محیط های افتراقی، هویت ایزوله های جدا شده تعیین گردید. به منظور ارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی، از روش دیسک دیفیوژن بهره گرفته شد. نتایج : در نتیجه ی این مطالعه بیشترین میزان مقاومت نسبت به سفوتاکسیم (95 %)، سفتریاکسون (95 %)، ایمی پنم (70 %) و کمترین مقاومت به آمیکاسین (40%) و جنتاماسین (40 %) مشاهده گردید. نتیجه گیری : با توجه به بالا بودن میزان مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های جداسازی شده کلبسیلا پنومونیه، شناسائی این ایزوله های مقاوم و پی گیری آنها به جهت جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر آنها ضروری است. همچنین استفاده از راه کارهای درمانی مناسب، تجویز درست و منطقی آنتی بیوتیک ها توسط پزشکان در کنترل آنها نیز حائز اهمیت است.

لینک کمکی