فایل رایگان بررسي تغييرات فعاليت آنزيم پاراکسوناز-1خالص شده درحضور عصاره کرفس و شويد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تغييرات فعاليت آنزيم پاراکسوناز-1خالص شده درحضور عصاره کرفس و شويد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

آنزیم پاراکسوناز- 1با توانایی جلوگیری از اکسیداسیونHDL وLDL یکی از مهم ترین فاکتورهای شناخته شده در پیشگیری از آتروسکلروز می باشد. این مطالعه با هدف افزایش فعالیت های فیزیولوژیکی آنزیم به کمک دوگیاه شوید و کرفس انجام گرفته است. دراین مطالعه ابتدا آنزیم پاراکسوناز- 1 با استفاده از کروماتوگرافی سفادکس50- A (تعویض یونی آنیونی) و سفادکس75-G (ژل فیلتراسیون)ازسرم پولد انسان تخلیص گردید. بعدازعصاره گیری هیدروالکلی برگ شوید وکرفس غلظت های مختلف تهیه و در حضور هریک فعالیت های پاراکسونازی و آریل استرازی آنزیم محاسبه شد.جهت تعیینKm وVmax از غلظت های مختلف پاراکسون و فنیل استات به عنوان سوبسترا استفاده گردید . فعالیت اختصاصی آنزیم بااین روشU/mg 400 و وزن مولکولی آن به کمک الکتروفورزSDS PAGE 45 کیلودالتون تخمین زده شد. Km برای پاراکسون و فنیل استات به ترتیب mM 01/0±6/1، m M003/0±75/0محاسبه شد و Vmax برای پاراکسونU/L 3/12±200و برای فنیل استات U/L 125± 20000 تعیین گردید . برررسی های آماری نشان دهنده تغییرات مثبت هردونوع فعالیت آنزیم در حضور عصاره الکلی شوید(100میکروگرم/میلی لیتر) بود. همچنین کرفس (125میکروگرم/میلی لیتر) با افزایش فعالیت کاتالیزی آنزیم در هیدرولیزفنیل استات فعالیت آریل استرازی آن را افزایش می دهد.

لینک کمکی