فایل رایگان بررسي رابطه بين رطوبت خاک و شاخص سطح برگ در انواع مختلف خاک در ايران با استفاده از مدل اقليمي نقشه اي AR5

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين رطوبت خاک و شاخص سطح برگ در انواع مختلف خاک در ايران با استفاده از مدل اقليمي نقشه اي AR5 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در مطالعه حاضر ارتباط بین شاخص سطح برگ و رطوبت خاک در انواع خاک های شور،غیر شور و خاک های ترکیبی شامل تپه های شنی و ماسه ای، زمین های شور و لجن زارها در ایران با استفاده از مدل اقلیمی نقشه ای AR5 مورد بررسی قرار گرفت. اهمیت این پژوهش در زمینه کشاورزی، مدیریت اکوسیستم اراضی شور و همچنین پیش بینی پوشش گیاهی در آینده بر اساس الگوی به دست آمده از پوشش در گذشته ی زمین با استفاده از ابزارهای مطالعات اقلیمی و مدل سازی در یک بازه زمانی طولانی مدت است. بر اساس نقشه پراکندگی انواع خاک در ایران، دو منطقه با طول و عرض جغرافیایی مشخص برای هر یک از انواع خاک ها انتخاب شد. سپس ویژگی های رطوبت خاک و شاخص سطح برگ برای هر نقطه به دست آمد. در این مطالعه اهواز و قم به نمایندگی از خاک های شور، بجنورد و مریوان برای خاک های غیر شور و اردکان و انارک نمایندگان خاک های ترکیبی هستند. نتایج نشان می دهد که همه ایستگاه های انتخاب شده متعلق به خاک های همجنس از نظر میزان شاخص سطح برگ و میزان رطوبت خاک با یکدیگر همخوانی دارند و از این میان خاک های شور بیشترین میزان همبستگی را نشان دادند.

لینک کمکی