فایل رایگان بررسي مکانيسم هاي ايجاد مقاومت به شوري در گياه ساليکورنيا و انتقال مقاومت به گياهان زراعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مکانيسم هاي ايجاد مقاومت به شوري در گياه ساليکورنيا و انتقال مقاومت به گياهان زراعي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

گرمایش جهانی و تغییر اقلیم به دلیل فرایندهای انسانی و طبیعی از عوامل موثر بر تولیدات کشاورزی در جهان می باشد. کمبود کیفیت و کمیت منابع آب و شوری خاک تهدیدی جدی برامنیت غذایی و اشتغال بوده و به دنبال آن موجب مشکلات اجتماعی است. شورورزی (کشاورزی شورزیست) یک روش استفاده از منابع آب و خاک شور در کشاورزی است و یکی ازحلقه های شورورزی تولید گیاهان با منابع آب شور می باشد. گیاهان شورپسند (هالوفیت ها) ازجمله این گیاهان هستند و قابلیت کاربرد در تولید بذر، روغن و تولید گیاهان دارویی و علوفه را دارند. در بین گیاهان شورزیست سالیکورنیا به دلیل تولید بالا با آب دریا و روغن قابل استخراج، به منظور توسعه نوار ساحلی جنوب و شمال کشور مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه، آنزیم های ایجاد کننده مقاومت به شوری در گیاه سالیکورنیا به چالش ها پرداخته، در پایان نیز راهکارهایی برای آینده ارائه گردیده است. مهارآنزیم های کولین مونواکسیژناز، لیکوپن سیکلاز، فیتون سنتاز، HPPa واکوئولی، گلوتاتیون اس ترانسفراز و آبسیزیک اسید در گیاهان سالیکورنیا تحمل شوری را کاهش می دهد. بدین ترتیب پذیرفته شده است که حضور این ترکیبات در گیاهان غیر، باعث انعطاف پذیری سلول های گیاهی به تنش شوری محیط می شود. به منظور ایجاد بستر توسعه کشت گیاهان شورزیست تولید گیاهان مقاوم به شوری مهم ترین عامل می باشد. این مقاله با هدف آشنایی کارشناسان با آنزیم های موثر در ایجاد مقاومت به تنش شوری انجام شده است و نتایج بدست آمده نشان داد که ژن های (HKT1-NHX1-SOS1-GST-ASR1-VHPPa-sevHA/A-PMH+ATPase-PSY-LCY-CMO) دارای نقش می باشند.

لینک کمکی