فایل رایگان بررسي نرخ فيلتراسيون صدف مرواريد ساز محار Pinctada radiata در شوري هاي مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نرخ فيلتراسيون صدف مرواريد ساز محار Pinctada radiata در شوري هاي مختلف :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

صدف مرواریدساز محارPinctada radiata از خانواده ی Pteriidae یکی از مهم ترین صدف های مرواریدساز خلیج فارس می باشد. این مطالعه به منظور تعیین مقدار بهینه ی شوری و بررسی اثرات آن بر نرخ فیلتراسیون صدف مروارید ساز محار با استفاده از فیتوپلانکتون Isochrysis aff galbana در 5 تیمار شوری(20، 25، 30، 35 و 40 قسمت در هزار) و 3 تکرار صورت پذیرفت. صدف ها با میانگین طول کل(پشتی –شکمی) 6/98 ± 49/67 میلی متر از جزیره ی هندورابی جمع آوری شد. تراکم اولیه فیتوپلانکتون جهت نغذیه 100000 سلول/ میلی لیتر در نظر گرفته شد و در زمان های یک ساعته و دو ساعته مجددا تراکم آنها شمارش شد. بیشترین نرخ فیلتراسیون در شوری 35 قسمت در هزار بود که میزان آن در ساعت اول 89/46 ± 2459/77 و در ساعت دوم 57/00 ± 2820/39 میلی لیتر/ساعت/صدف رسید که با دیگر تیمارها اختلاف معنی داری داشت (P<0/05). کمترین نرخ فیلتراسیون در شوری 20 قسمت در هزار بود که میزان آن در ساعت اول 37/02±140/51 و در ساعت دوم 22/11±40/55 میلی لیتر/ ساعت/ صدف رسید که با دیگر تیمارها اختلاف معنی داری داشت (P<0/05). نتایج به دست آمده بهترین شوری جهت انجام فعالیت های بیولوژیکی مانند تغذیه، تنفس و رشد صدف مروارید ساز محار 35 قسمت در هزار می باشد. همچنین افزایش فیلتراسیون در ساعت دوم در شوری های 30، 35 و 40 قسمت در هزارنشان دهنده توانایی سازگاری صدف درآن شوری ها می باشد .

لینک کمکی