فایل رایگان پتروگرافي و محيط رسوبي سازند آسماري در چاه Z (ميدان نفتي هنديجان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پتروگرافي و محيط رسوبي سازند آسماري در چاه Z (ميدان نفتي هنديجان) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

سازند آسماری جوانترین سنگ مخزن پهنه زاگرس است و به همین دلیل، مطالعات گسترده ای برروی این سازند انجام شده است. مرز زیرین این سازند با سازند جهرم به صورت ناپیوسته است و مرز فوقانی آن به سازندگچساران میباشد. برای مشخص شدن ویژگی های رخساره ها و وضعیت محیط رسوبی این سازند در میدان نفتی هندیجان، در برش تحت الارضی، چاه Z به ضخامت تقریبی 220 متر مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس مطالعات پتروگرافی، تعداد 7 میکروفاسیس مربوط به برش تحت الارضی Z شناسایی گردید. این میکروفاسیس-های کربناته در چهار زیر محیط پهنه جزر و مدی، لاگون، سدی و زیرمحیط دریای بازتشکیل شده اند. نهشته-های سازند آسماری عمدتا در چاه Z در محیط رسوبی رمپ داخلی و میانی نهشته شده اند.

لینک کمکی