فایل رایگان مطالعه اي برچگونگي فرونشست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه اي برچگونگي فرونشست :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

فرونشست به عنوان یک فرآیند طبیعی ،بخشی از مخاطرات محیطی وزمین شناسی محسوب می شودکه بیشتر دراثر فعالیت های انسانی مانند تخلیه دراز مدت آب، نفت و گاز از مخازن زیرزمینی ویا استخراج از معادن زیرزمینی در صنعت معدن حادث می شود.البته تخلیه دراز مدت آب ونفت از مهم ترین علل فرونشینی سطح زمین است.برطبق گزارشات سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور ایران ،درجمع 150کشور در معرض خطر فرونشست قرار دارد. جهت کنترل این پدیده آموزش همگانی به کلیه اقشار جامعه جهت استفاده صحیح از منابع زیرزمینی در اولویت قرار دارد.همین طور تغییر در استراتژی های برنامه ریزی جهت کنترل ومدیریت سفره های آب زیرزمینی به ویژه در مناطق تحت پدیده خشکسالی باید در اهم موارد باشد.

لینک کمکی