فایل رایگان معرفي ايکنوجنس هاي شناسايي شده در برش گلباف، جنوب شرق کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان معرفي ايکنوجنس هاي شناسايي شده در برش گلباف، جنوب شرق کرمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این تحقیق، یک برش چینه نگاری از نهشته های فلیشی، در جنوب گلباف به سن کرتاسه بالایی (کنیاسین -سانتونین) به ضخامت 147 متر که دارای اثرفسیل های گوناگون و متنوعی می باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است. این اثرفسیل ها حاوی الگوهای رفتارشناسی متنوع شامل پناهگاهی، تغذیه ای، تعادلی، پیچ و تاب خورده، هم زیست شیمیایی و فراری هستند. در منطقه مورد مطالعه اثرفسیل های جمع آوری شده بر اساس ریخت شناسی، تزیینات و همچنین اندازه و ابعاد اجزای مختلف شناسایی شدند. هدف از انجام این تحقیق، تفسیر محیط رسوبی منطقه مورد مطالعه بر مبنای ایکنوفسیل های موجود در آن است، چون آثار فسیلی به طور برجا تشکیل و حفظ می شوند، از این رو در تفسیر محیط رسوبی حائز اهمیت اند.

لینک کمکی