فایل رایگان اثربخشي درمان يکپارچه توحيدي بر سلامت روان مادران باتجربه زيسته سوگ فرزند در شهر يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي درمان يکپارچه توحيدي بر سلامت روان مادران باتجربه زيسته سوگ فرزند در شهر يزد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

سوگ فرزند برای والدین به خصوص مادران شدیدترین نوع سوگ محسوب میشود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی بر سلامت روان مادران با تجربه زیسته سوگ فرزند میباشد. جامعه آماری شامل کلیه مادران شهر یزد با تجربه سوگ فرزند در سال 1395-96 است. 5 نفر از مادران با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند پرسشنامه های محقق ساخته جمعیت شناختی و سلامت روان را تکمیل کردند. از روشهای آماری تحلیل نگاره ای و توسط نرم افزار SPSS-18 برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد سلامت روان مادران هر چهار آزمودنی پس از درمان، نسبت به قبل از درمان، بهبود داشته است. با این حال، نمرات پس از درمان با دوره پیگیری معنادار نبودند. یافته های این مطالعه نشان میدهد که درمان یکپارچه توحیدی احتمالا0 میتواند بعنوان یکی از درمانهای اثرگذار بر سلامت روان مادران با سوگ فرزند در فرهنگ ایران به کار گرفته شود.

لینک کمکی