فایل رایگان الگوي تربيت جنسي با رويکرد اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان الگوي تربيت جنسي با رويکرد اسلامي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

تربیت جنسی در اندیشه اسلامی وابستگی تام به جهان بینی اسلامی دارد و نسبت به نظریات رقیب دارای امتیازات و تفاوتهای بنیادی است، بدین جهت ترسیم چیستی، چرایی و چگونگی آن جهت پرهیز از افتادن در اندیشه های تربیتی غربی، ضروری است. این پژوهش در این راستا قدم برداشته تا با نگاه توصیفی تحلیلی به منابع دینی، باهدف هدایت دستورالعملهای تربیتی، هدفمند کردن فعالیتهای مربیان در عرصه عمل تربیتی و کاربست صحیح اسناد و دستورالعملهای آموزش جنسی، به الگوی تربیت جنسی هم سو بامبانی تربیتی اسلام، دست یابد. آنچه در این پژوهش حاصل شد نشان میدهد، به لحاظ مبانی، نگاه اسلام به این ساحت از تربیت، برخلاف نظریات دیگر، نه صرفا دنیا گرا و نه منحصرا آخرت گرا است، بدین معنا که، بهره مندی از مواهب دنیوی این غریزه، دروهله ی اول، منافاتی با هدف اصیل آن که قرب الهی است ندارد. بعلاوه تربیت جنسی دراسلام از قبل از تولد فرد تا زمانی که در حیات دنیوی است ادامه دارد و منحصر به دوران کودکی ویا نوجوانی نمی باشد. همچنین براساس ابعاد اصیل وجود انسان و توجه به مبانی شکل گیری رفتار اختیاری و نظر به دستورات رسیده درمنابع دینی، به سه ساحت شناختی، عاطفی و رفتاری در سه سطح زمینه ساز، ایجابی و سلبی جهت کاربست دستورالعملهای تربیتی دست یافتیم.

لینک کمکی