فایل رایگان بررسي رابطه جهت گيري مذهبي مديران با شيوه هاي جذب دانش آموزان به سمت برنامه هاي عبادي فرهنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه جهت گيري مذهبي مديران با شيوه هاي جذب دانش آموزان به سمت برنامه هاي عبادي فرهنگي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مقدمه وهدف :توجه به امر تربیت و پرورش دانش آموزان به موازات اهداف آموزشی مدارس اولویت وجایگاه خود را دارد. جهت گیری مذهبی مدیران متغیری است که نه تنها بابرنامه های آموزشی وپرورشی مدارس مرتبط است بلکه با شیوه های جذب دانش آموزان به سمت برنامه های عبادی فرهنگی ودر نتیجه شکل گیری هویت آنها نیز ارتباط دارد که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است .روش : پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه هدف کلیه مدیران مقطع متوسطه اول ودوم مدارس دخترانه شهرستان بندرعباس است که شامل 80 نفر می باشد وبه روش سرشماری انتخاب شده اند نمونه آماری در این پژوهش منطبق بر جامعه آماری است. برای اندازه گیری جهت گیری مذهبی پرسشنامه آلپورت استفاده شد. پرسشنامه آلپورت جهت گیری مذهبی بیرونی و درونی را مورد بررسی قرار می دهدوبه منظور سنجش شیوه های جذب دانش آموزان به سمت برنامه های عبادی فرهنگی از یک ابزار محقق ساخته استفاده شد. بااستفاده از نرم افزار SPSS21 به روش رگرسیون خطی چند گانه رابطه جهت گیری مذهبی مدیران باشیوه های جذب بررسی شد .یافته ها : یافته های تحلیل رگرسیون نشان دادتنها جهت گیری مذهبی بیرونی می تواند شیوه های جذب دانش آموزان راپیش بینی کند وجهت گیری مذهبی درونی باشیوه های جذب رابطه معناداری نداشت .نتیجه گیری : جهت گیری مذهبی متغیری است که با شیوه های جذب دانش آموزان به سمت برنامه های عبادی فرهنگی ارتباط قابل تامل و چندگانه دارد .

لینک کمکی