فایل رایگان بررسي ضرورت اجراي تربيت ديني در برنامه درسي مقطع ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ضرورت اجراي تربيت ديني در برنامه درسي مقطع ابتدايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

در دنیای امروز، با توجه به مشکلات و چالشهای زندگی و پیشرفت چشمگیر تکنولوژ ی و فناوریهای نوین به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تربیت دینی بیش از دیگر ساحت های تعلیم وتربیت در نظام آموزشوپرورش اهمیت یافته است و میتواند بیش از پیش آرامش روحی و روانی به انسان هدیه کند؛ همچنین میتواند تسهیل کننده شکوفایی استعدادها و زمینه ساز گرایش به کمال باشد. مهمترین دورهی تحصیلی در تمام نظام های آموزش و پرورش جهان، دوره ی ابتدایی است؛ زیرا شکلگیری شخصیت و رشد همه جانبه فرد در این دوره، بیشتر انجام میگیرد. باید توجه داشته باشیم، دوران ابتدایی مهمتر از دانشگاه میباشد چراکه رشد عقلی در این دوران شکل میگیرد تا بتواند در دانشگاه پیشرفت کند. در جوامع مختلف باید توجه شود که دوره ابتدایی جایگاه خاصی دارد و با طی این دوره رسیدن به مراحل بعدی بهتر خواهد بود. این آموزشها باید به گونه ای طراحی شوند که به تغییر در دانش، نگرش و مهارت افراد منجر شود، زیرا آموزش یک استراتژی است که با هدفی خاص و جهتی مشخص در طول زمان اجرا میشود. این تحقیق از حیث ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی محسوب میشود. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به شیوه کتابخانه ای و مراجعه به منابع معتبر، کتاب، مقالات گردآوری و تدوین شده است تلاش دارد، ضمن بیان ضرورت اجرای تربیت دینی در برنامه درسی مقطع ابتدایی، ضرورت اهمیت تربیت دینی و آموزش آن را بررسی، و در این زمینه راهکارهای لازم را ارائه نماید.

لینک کمکی