فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر تربيت ديني دانش آموزان با اثر تعديل گر استفاده از فضاي مجازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر تربيت ديني دانش آموزان با اثر تعديل گر استفاده از فضاي مجازي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

ما در این تحقیق قصد داریم تا به بررسی عوامل موجود در سه محیط خانه، مدرسه و جامعه بر تربیت دینی دانشآموزان بپردازیم و همچنین با توجه به همهگیر شدن استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اینترنتی در دنیای امروز نقشی را که استفاده از این رسانه ها میتواند بر اثرگذاری هر یک از این عوامل بر تربیت دینی نوجوانان بگذارد را اندازهگیری نماییم. تحقیق حاضر کاربردی بوده و از نوع توصیفی پیمایشی میباشد. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه فرهنگیان استان گیلان و حجم نمونه آماری برابر با 380 نفر است که به صورت غیراحتمالی در دسترس از میان این افراد انتخاب شده اند. در این تحقیق تربیت دینی دانشآموزان متغیر وابسته است که رابطه آن با پنج متغیر مستقل تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین نقش استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی به عنوان متغیر تعدیلگر در این میان آزموده شد. در نهایت مشخص شد که مولفه های ویژگیهای والدین، امکانات فرهنگی خانواده ها، امکانات آموزششگاه ها و مدارس و همچنین شیوه های تبلیغ فرهنگی و دینی در جامعه رابطه مثبت و معناداری با تربیت دینی دانشآموزان دارند. همچنین استفاده از فضای مجازی رابطه میان امکانات آموزشگاه و شیوه های تبلیغ در جامعه را با تربیت دینی دانش آموزان تعدیل مثبت میکند.

لینک کمکی