فایل رایگان تربيت ديني و گفتگوي بين اديان درآمدي بر الگوي اسلامي تربيت بين الادياني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تربيت ديني و گفتگوي بين اديان درآمدي بر الگوي اسلامي تربيت بين الادياني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

امروزه تربیت به یکی از مفاهیم پرکاربرد در سطح نظری و عملی تبدیل شده است. از دیگر سو، اقبال به دین نیز به دلیل غنا بودن محتوایی و اثرگذاری عینی بیش از پیش شده است. نمود بارز ترکیب این دو مفهوم، خود را در تربیت بین الادیانی نشان می دهد. در این رویکرد که محصول گسترش جهانی الگوهای مختلف گفتگوی بین ادیانی است، تلاش می شود تا مفاهیم، محورها و الگوهای تربیتی ادیان در فضایی متلائم مورد گفتگو در سطح نظری و کاربست های سیاستی در عرصه عملی قرار بگیرند. این پژوهش با باور به جامعیت و خاتمیت دین اسلام، و تمرکز بر قران کریم لذا در پی آن است که با استفاده از مفاهیم فطری در این راستا، امکان طراحی الگوی اسلامی تربیت بین الادیانی را فراهم می آورد. این مهم بر اساس محورهای کلیدی تربیتی برای گفتگوگران بین ادیان و طرح تربیت دینی به گفتگوی بین ادیان و تربیت دینی از گفتگوی بین ادیان تدوین شده است که می تواند به عنوان گامی نخست و نوین در پی ریزی نظام تربیتی اسلام برای گفتگوی بین ادیان محسوب شود.

لینک کمکی