فایل رایگان ساختارهاي وجود آدمي به عنوان مبادي عمل و تاثير آنها بر تربيت اخلاقي با تاکيد بر ساختار گرايشي، از ديدگاه استاد جوادي آملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ساختارهاي وجود آدمي به عنوان مبادي عمل و تاثير آنها بر تربيت اخلاقي با تاکيد بر ساختار گرايشي، از ديدگاه استاد جوادي آملي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 36

چکیده مقاله:

نظر به اهمیت اخلاق در جوامع، یکی از نیازهای بنیادین نظام آموزش و پرورش در هر کشوری پرداختن جدیتر به اخلاق در همه ی شوون5 آن است و این جز در سایه ی داشتن برنامه های جامعی برای تربیت اخلاقی میسر نیست. از این رو، مقاله ی حاضر بر آن است تا با واکاوی یکی از عناصر اساسی تربیت اخلاقی؛ یعنی، عمل متربی، تصویری روشن از جریان عمل، بر اساس اندیشه های استاد جوادی آملی، به دست دهد.از نظر وی، عمل انسان سازنده ی شخصیت اکتسابی او و ترسیم کننده ی شاکله ی اوست. لذا، تربیت اخلاقی، بدون توجه به مبادی عمل در انسان، فرآیندی ناقص است که فرآورده ی روشنی هم در بر نخواهد داشت. ساختار بینشی، ساختار گرایشی و ساختار گزینشی آدمی مبادی عمل او را تشکیل میدهندمرب.ی اخلاق با اصلاح بینشها و گرایش های متربی او را در مسیر اخلاقی شدن5 تصمیمات و رفتارش راهبری میکند. روش به کار رفته در این مقاله روش تحلیلی- استنباطی بوده است. با تبیین مبادی عمل روشن شد که بینش ها و گرایشها دو مسیر در عقبه ی خود دارند، که یکی به عقل نظری و دیگری به عقل عملی میرسد. در عین حال، با توجه به تاکید این مقاله بر ساختار گرایشی انسان و تعاملات آن با ساختار بینشی او، این نتیجه به دست آمد که درباره عموم انسانها باید تربیت اخلاقی را با تمرکز5 بیشتر بر ساختار گرایشی آنان پیاده کرد.

لینک کمکی