فایل رایگان مباني و عملکرد تربيت اخلاقي آلبرت بندورا در سنجه آيات و روايات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مباني و عملکرد تربيت اخلاقي آلبرت بندورا در سنجه آيات و روايات :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

مبانی و دیدگاه های تربیتی، نقش مهم و زیرساختی برای اغلب حوزه های مهم زندگی انسانی در رشد اخلاقی و ارتقای عملکرد انسان میباشد. دراین زمینه، سالهاست که نظریه های رفتارگرایی و شناخت شناسی اجتماعی از جمله نظریه یادگیری بندورا در مرکز توجه روانشناسان و متخصصان علوم تربیتی قرار گرفته است. در این پژوهش به روش کتابخانهای و با هدف نشان دادن عدم کارایی رویکرد بندورا در یادگیری اجتماعی و تربیت اخلاقی در جامعه اسلامی، به بررسی تحلیلی مبانی آرای بندورا در حیطه نظری تربیت و عملکرد اخلاقی و تعیین میزان انطباق آنها در سنجه آیات و روایات پرداخته شده است به طوری که در بررسیهای انجام شده، مشخص شد، که در مبانی و عملکرد اخلاقی بندورا قایل به تک بعدی بودن علل رفتار اخلاقی و بیشتر به ساز وکارهای ترک رفتار اخلاقی تمرکز دارد، تا فضیلتها و رذایل اخلاقی، در حالی که آموزه های دین اسلام با توجه به وحیانی بودن آن و تناسب داشتن با فطرت انسان و جهانی و همگانی بودن در تمام ابعاد زندگی، بهترین و کارآمدترین در ارائه الگوها در نظامهای گوناگون از جمله تعلیم وتربیت است. لذا درمباحث تربیت و یادگیری نمیتوان نظریه ای را که قوانین و مناسبات اجتماعی زندگی در کشورهای غربی را مبنای نظریه خود قرار داده است به کار برد.

لینک کمکی