فایل رایگان موانع و تهديدهاي فرا روي همکاري خانواده و مدرسه براي ارتقا تربيت ديني دانش آموزان دوره ابتدايي از نظر کارشناسان تربيت ديني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان موانع و تهديدهاي فرا روي همکاري خانواده و مدرسه براي ارتقا تربيت ديني دانش آموزان دوره ابتدايي از نظر کارشناسان تربيت ديني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 30

چکیده مقاله:

مسئله پژوهش حاضر شناسایی موانع و تهدیدهای فرا روی همکاری خانواده و مدرسه برای ارتقا تربیت دینی دانش آموزان ابتدایی از طریق مصاحبه با کارشناسان تربیت دینی (حوزه های علوم تربیتی، روانشناسی، علوم اسلامی و مدیران و معلمان موفق) میباشد. پرسش تحقیق عبارت است از: موانع و تهدیدهای موجود در رابطه خانه و مدرسه که میتواند موجب ناکارآمدی تربیت دینی در دانش آموزان دوره ابتدایی شود از دیدگاه کارشناسان تربیت دینی کدام است مطالعه ی حاضر از جمله تحقیقات کیفی است. در این مطالعه از مصاحبه ی نیمه باز و روش نمونه گیری هدفمند برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. تعداد مصاحبه شوندگان بیست و پنج نفر است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای جهت دار بهره گرفته شده است. موانع و تهدیدهای شناساییشده در این مطالعه سه دسته را شامل میشود: .1 تهدیدهای ناشی از اوضاع و شرایط فرهنگی اجتماعی جامعه .2 تهدیدهای ناشی از کاستی های موجود در فعالیت های مشارکتی کادر مدرسه .3 تهدیدهای ناشی از کاستیهای موجود در فعالیتهای مشارکتی والدین).

لینک کمکی