فایل رایگان نقش دينداري بر کاهش پرخاشگري افراد خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش دينداري بر کاهش پرخاشگري افراد خانواده :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف از انجام این مقاله، فایل رایگان نقش دينداري بر کاهش پرخاشگري افراد خانواده میباشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده که چرا در برخی از خانواده ها رفتارهای پرخاشگرانه دیده میشود. در مقاله پیش رو از سه دیدگاه نظری از حوزه روانشناسی اجتماعی؛ یعنی رویکرد روانکاوی، رویکرد رفتارگرایی و رویکرد شناختی و همچنین، از مطالعات و تحقیقات پیشین، جهت تحلیل پرخاشگری در خانواده استفاده گردیده است. این تحقیق از نوع مطالعه کیفی بوده و یافته های تحقیق با استفاده از تکنیک فیش برداری و روش اسنادی انجام پذیرفت گردیده است. اعتبار اصلی اشباع نظری است. نتایج نشان داد که بین مولفه های التزام دینی، باور دینی و عواطف دینی بر پرخاشگری نقش تاثیرگذار دارد.

لینک کمکی