فایل رایگان نقش زيارت در تربيت پيشگيرانه از آسيب هاي اجتماعي و پارادايم هاي رواني آن بر روح امت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش زيارت در تربيت پيشگيرانه از آسيب هاي اجتماعي و پارادايم هاي رواني آن بر روح امت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

امروزه آنچه به عنوان مسئله روز5 دامنگیر5 دستگاه های اجرایی و قضایی5 اکثر جوامع به خصوص ایران عزیز مطرح شده؛ آسیب های اجتماعی، افزایش جرم و انواع آن است که موجبات فساد و نا امنی را سبب گردید.رفتار و عمل فرد یا افراد هنگامی بعنوان جرم محسوب میشود که عناصر تشکیلدهنده آن محقق شده باشد . در فرآیند قضایی اکثر جوامع ، تنها یک عمل مادی مجرمانه در راستای احراز بزهکاری و مجازات مجرم کفایت نمی کند بلکه شخص یا اشخاص مجرم باید از ب9عد عنصر روحی و روانی شرایطی را دارا باشد. لذا براحتی می توان پی برد که همانطور که مجرم تا حدود زیادی تحت تاثیرات شرایط روح و روان مرتکب جرم می شود پس می توان برای این عنصر برنامه ریزی کرد.در باب این که ضرورت پرداختن به نقش دین و نهادهای موثر دینی مثل زیارت بارگاه ائمه معصومین(ع) بخصوص امام رضا (ع) و یا امام زادگان که بیشتر در دسترس هستند در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب های اجتماعی چه اهمیتی دارد؛ توجه به این نکته ما را بس که مجازات ها و کیفرهای مختلفه در جلوگیری از ارتکاب جرایم ناتوان و ناکام ماندند و تصدیق این کلام با آمارهای افزایش یافته شدید و جدید جرایم و نیز وضعیت عمومی مشهود در جامعه ؛ و نیز گرایش شدید جوامع بشری به سوی معنویات برای گریز از شرایط وحشتناک جرم و جنایات و ناحقی ها، خود گواه دیگری بر این مدعاست، چرا که عمل زیارت از دیدگاه جامعه شناسی و اخلاق کنشی معطوف به ارزش است، کنشی که ارزش هایی چون آرامش اجتماعی بخشی از آن است و بخش دیگر آن دست یافتن به رستگاری و تقرب به خداوند و توسل به ائمه معصومین(ع) و امام زادگان است.این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از تکنیک فیش برداری و مشاهدات عینی محقق به انجام رسیده که در آن ابتدا به معرفی دین و آثار مناسک دینی همچون زیارت بارگاه ائمه و امام زادگان بر روح امت پرداخته و سپس با بررسی در آثار محققین مسلمان و غیر مسلمان تاثیر میزان اثرگذاری زیارت امام زادگان بر سلامت اجتماع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.فرضیه اصلی ما در این پژوهش این است که دین و به اقتضای زمانه، نهادهای معنوی دینی برای نمونه بارگاه ائمه و زیارت امام زادگان نقشی فزاینده در کنترل روح امت و پیشگیری از جرم و سلامت اجتماعی دارند.

لینک کمکی