فایل رایگان هويت جنسيتي زنانه(زنانگي) در سيره حضرت زهرا (س)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان هويت جنسيتي زنانه(زنانگي) در سيره حضرت زهرا (س) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

یکی از عرصه های مهم مطالعات اجتماعی معطوف به الگوها و مراجع تاثیرگذار بر سبکهای زندگی افراد است که غالبا منشاء پیدایی شیوه های مسلط زندگی در جوامع مختلف میگردند. در جامعه ایرانی یکی از این الگوها و مراجع، دین و سیره بزرگان دینی میباشد. سیره حضرت زهرا(س) از این جهت که منبع غنی برای استخراج الگوهای زیست زنان در جامعه امروز ایرانی به شمار میرود که از جایگاه ویژهای نیز برخوردار است. تحولات هویت جنسیتی زنان در دنیای امروز دغدغه پرداختن به این بعد از زندگی و شخصیت حضرت فاطمه(س) در پژوهش حاضر است. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع مطالعه اسنادی بوده و از متون معتبر برای جمع-آوری فیشها و داده ها بهره گرفته شده است. پژوهش حاضر هویت جنسیتی زنانه را در محورهای حیا و عفت، همسری، مادری، خانهداری و حضور موثر اجتماعی تعریف نموده و هریک از آنها را در سیره حضرت زهرا(س) مورد بررسی تاریخی قرار داده است.

لینک کمکی