فایل رایگان اثر بارهاي درون صفحه اي بر ارتعاشات ورق هاي قطاعي حلقوي متخلخل قرار گرفته بر بستر الاستيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر بارهاي درون صفحه اي بر ارتعاشات ورق هاي قطاعي حلقوي متخلخل قرار گرفته بر بستر الاستيک :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در این مقاله، فایل رایگان اثر بارهاي درون صفحه اي بر ارتعاشات ورق هاي قطاعي حلقوي متخلخل قرار گرفته بر بستر الاستيک پاسترناک-وینکلر مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا با استفاده از اصل حداقل سازی انرژی پتانسیل و بر اساس میدان تغییر مکان تئوری کلاسیک، معادلات پایداری و حرکت ورق بدست آمده اند. از آنجاییکه ورق مورد مطالعه تحت بارهای درون صفحه ای قرار گرفته است، قبل از انجام تحلیل ارتعاشات به تحلیل پایداری آن پرداخته شده و بار بحرانی کمانش ورق محاسبه شده است. برای این منظور معادلات بهم وابسته پایداری و حرکت بدست آمده، با تعریف چند تابع کمکی و انجام چند عمل ریاضی به دو معادله مستقل از هم تبدیل شده اند. در نهایت با در نظر گرفتن شرایط مرزی تکیه گاه ساده برای لبه های شعاعی و انواع تکیه گاه های دلخواه برای لبه های محیطی به حل معادلات جدا از هم پرداخته، و اثر پارامترهای مختلفی بر فرکانس طبیعی ورق متخلخل تحت بارهای درون صفحه ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که افزایش میزان بار اعمالی بر ورق، سبب کاهش فرکانس طبیعی آن شده و در لحظه ای که باری به اندازه بار بحرانی کمانش به ورق اعمال شود فرکانس طبیعی آن به صفر می رسد.

لینک کمکی