فایل رایگان ارزيابي کارايي و رتبه بندي نيروي انساني براساس روش ahp و topsisدر شرکت تيام پخش گستر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي کارايي و رتبه بندي نيروي انساني براساس روش ahp و topsisدر شرکت تيام پخش گستر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

نیروی انسانی یکی از سرمایه های اساسی برای هر شرکت محسوب می شود. و نقش تیم فروش در شرکت های پخش به عنوان مهمترین واحد غیر قابل انکار می باشد در پیشرفت هر سازمان و تحقق اهداف آن بسیار مهم است بر این اساس در این مقاله ابتدا با استفاده از روش دلفی شاخص های ارزیابی عملکرد تیم فروش انتخاب شده سپس با استفاده از روش ahp وزن دهی شده و در ادامه با در نظر گرفتن گزارشات فروش و روش topsisعملکرد تیم فروش رتبه بندی گردیده است که بیشترین امتیاز با توجه به ماهیت شرکت تعدادمشتری غیرتکراری بوده و در تحقیقات اتی میتوان بر این موضوع تمرکز بیشتر کرد.

لینک کمکی