فایل رایگان اولويت بندي عوامل موثر پذيرش تکنولوژي با مدل توسعه يافته پذيرش تکنولوژي TAM در واحدهاي صنعتي شهرستان بندرعباس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اولويت بندي عوامل موثر پذيرش تکنولوژي با مدل توسعه يافته پذيرش تکنولوژي TAM در واحدهاي صنعتي شهرستان بندرعباس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

امروزه پذیرش سیستمها و تکنولوژی های جدید مهمترین پارامتر برای داشتن موفقیت در حوزه های مختلف خصوصا درحوزه اقتصادی در جهان امروز است، با توجه به این مهم پیش بینی پذیرش تکنولوژی های جدید توسط صنعت های تولیدی می تواند باعث بهبود عملکرد سیستم و جلوگیری از هدر رفت سرمایه و افزایش اعتماد و اطمینان جهت سرمایه گذاری بر روی صنعت های تولیدی جدید شود، با کمک گرفتن از تئوری مدل پذیرش فناوری (TAM) ، این مطالعه، مدلی تحقیقی را برای بررسی تاثیر عوامل مختلف بر پذیرش تکنولوژی ارائه داده است . به عبارت دیگر، پژوهش حاضر به بررسی و فایل رایگان اولويت بندي عوامل موثر پذيرش تکنولوژي با مدل توسعه يافته پذيرش تکنولوژي TAM در واحدهاي صنعتي شهرستان بندرعباس بازه زمانی 1397 پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق با توجه به هدف پژوهش و موضوع تحقیق شامل مسئولین شرکت هایکوچک و متوسط صنعتی مستقر شهرستان بندرعباس (در محدوده داخل شهرک ها و نواحی صنعتی و محدوده خارج از آن) می باشند که تعداد افراد شاغل در آنها کمتر از 150 نفر باشد. تعداد اعضای نمونه برای اینکه بتوانیم نتایج را به کل جامعه تعمیم دهیم 100 نفر در نظر گرفته شده است. مدل این پژوهش مدل معروف پذیرش تکنولوژی TAM به اضافه یک سری متغیرهای دیگر است. هم چنین قابل ذکر است که برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که از بین مولفه های رفتار برنامه ریزی شده، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده بر قصد رفتاری موثر بوده و نگرش رابطه میان عوامل پذیرش فناوری (سهولت استفاده و فایده استفاده) و قصد رفتاری را میانجی گری می کند.

لینک کمکی