فایل رایگان بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند ماشين کاري تخليه الکتريکي در ساخت ميکرو سوراخ ها و بهينه سازي فرآيند به کمک الگوريتم ژنتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير پارامترهاي فرآيند ماشين کاري تخليه الکتريکي در ساخت ميکرو سوراخ ها و بهينه سازي فرآيند به کمک الگوريتم ژنتيک :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

در این مقاله تاثیر پارامترهای تنظیمی ماشین کاری تخلیه الکتریکی بر کیفیت سطح و مستقیم بودن میکرو سوراخ ها بر روی صفحه ای از فولاد Ck45 مورد بررسی قرار گرفته است. روش ارائه شده با استناد به روش های آماری و داده های تجربی انجام یافته است. پارامترهای ورودی شامل جریان الکتریسیته، زمان پالس و فرکانس بارگذاری می باشد. همچنین زبری سطح و عدم مستقیم بودن سوراخ به عنوان مشخصه های خروجی فرآیند درنظر گرفته شده است. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز در انجام این مقاله، آزمایشات تجربی با استفاده از روش پاسخ سطح انجام شده است. به منظور ایجاد ارتباط بین پارامترهای ورودی و مشخصه خروجی با بکارگیری تابع رگرسیونی، مدل ریاضی مبتنی بر مقادیر حاصل از نتایج تجربی طراحی گردیده است. همچنین به منظور بهینه سازی مدل با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک روابط اصلاح گردید. نتایج نشان می دهد که شدت جریان الکتریسیته به طور قابل توجهی بر کیفیت سطح مستقیم بودن سوراخ تاثیر گذار می باشد. همچنین دو پارامتر دیگر در محدوده هایی سبب حصول کیفیت بهتر می گردند. مدل ارائه شده قادر است سطوح مورد نظر را از لحاظ زبری سطح و مستقیمی سوراخ، با توجه به مقادیر پارامترهای کنترلی، بدست آورد.

لینک کمکی