فایل رایگان بررسي تئوري اثر معيارهاي تسليم پيشرفته بر پيش بيني نمودارهاي حد شکل دهي براساس مدل مارسينياک- کوزينسکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تئوري اثر معيارهاي تسليم پيشرفته بر پيش بيني نمودارهاي حد شکل دهي براساس مدل مارسينياک- کوزينسکي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

در این مقاله مطالعه ای تئوری پیرامون پیش بینی نمودار حد شکل دهی آلیاژ آلومینیوم AA6111-T4 انجام شده است. برای شبیه سازی پدیده ی گلویی شدن و محاسبه ی کرنش های حدی، مدل اصلاح شده ی مارسینیاک-کوزینسکی، قانون سخت شوندگی سوئیفت و توابع تسلیم جدید YLD2003، BBC2005 و BBC2008 به کار برده شد. جهت به-دست آوردن و کالیبره نمودن ضرایب معیار های تسلیم، یک تابع خطای مناسب تعریف شده و با استفاده از الگوریتم لونبرگ-مارکوات بهینه سازی شد. هم چنین، تاثیر سطح تسلیم بر پیش بینی نمودار حد شکل دهی و تاثیر 8 پارامتر ناهمسانگردی بر دقت توابع تسلیم بررسی شد. بهترین شرایط و کم ترین انحراف مربوط به استفاده از 8 پارامتر ناهمسانگردی در اجرای تابع خطا می باشد. یعنی حالتی که تعداد پارامتر های ناهمسانگردی و ضرایب معیار تسلیم برابر باشند. به منظور مقایسه ی استحکام های تسلیم و ضرایب ناهمسانگردی تجربی و محاسبه شده، روش لیکاک به کار برده شد. مشخص شد پیش بینی هر سه معیار از ضرایب ناهمسانگردی تقریبا نزدیک به مقادیر تجربی بوده است. اما، پیش بینی معیار تسلیم BBC2005نسبت به دو معیارتسلیم دیگر، تطابق بیشتری با داده های تجربی دارد. در سمت راست منحنی پیش بینی معیار های BBC2005 و YLD2003و در سمت چپ پیش بینی معیار BBC2008 نزدیکی بیشتری با داده های تجربی دارد.

لینک کمکی